ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด
 
ระดับชั้น/ห้อง
จำนวนนักเรียน(ชาย)
จำนวนนักเรียน(หญิง)
รวมทั้งหมด
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1
85
94
179
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
76
90
166
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3
57
79
136
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 4
73
85
158
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 5
41
78
119
 
 
มัธยมศึกษาปีที่ 6
38
85
123
 
 
รวมทั้งสิ้น
370
511
881
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน